catala  castellano
Logo Dr.F.Codina Garcia
Web Mèdic Acreditat. Veure més
informació 
Imatge estetoscopi
Noia llegint, per Franz Eybl

Enquesta de salut als adolescents escolaritzats de Catalunya 2001

L'estudi fet pels Dr. Surís i la Dra. Parera és la millor radiografia que tenim dels nostres adolescents.

• La immensa majoria viu amb el pare i la mare, amb els quals mantenen una bona relació. Això es tradueix en el fet que n'hi ha molt pocs que no parlin mai de res amb els pares (tot i que sexualitat i drogues són els temes menys tractats). La majoria tenen germans o germanes amb els quals també tenen una bona relació.
• Una de cada cinc noies i un de cada tres nois manifesten que el agrada poc o gens anar a l’escola.
• Malgrat això, els que declaren tenir unes notes mitjanes de ’insuficient són minoritaris (encara que una de cada cinc noies i un de cada quatre nois han repetit algun curs), i la relació amb el professorat és relativament bona.

adolescents

• Això no obstant, el més preocupant pel que fa a l’àmbit escolar és que més del 80% dels enquestats tenen la percepció que a la seva escola hi ha, almenys alguna vegada, alumnes que consumeixen drogues, fan actes de vandalisme o roben. Aquesta proporció augmenta fins al punt que supera el 90% respecte a les baralles, i és més baixa (68%) en relació amb el consum d'’alcohol a l’escola. Sembla que l’escola és un lloc menys segur per als joves del que ens pensem.

• Els adolescents enquestats consideren que gaudeixen de bona salut, i quatre de cada cinc noies i tres de cada quatre nois han anat a visitar el metge almenys una vegada durant el darrer any. Tanmateix, sembla que el sistema sanitari no acaba de respondre a les seves necessitats: el 16% de les noies i el 26% dels nois no saben qui és el seu metge o no en tenen cap d'assignat. Igualment, són majoritaris els que declaren que no poden parlar amb el seu metge de qualsevol tema que els preocupi, sobretot per no tenir-hi prou confiança. Potser caldria fer la transició del pediatre al metge d'adults o de família d'una manera més coordinada i donar als joves un tipus d'atenció més adient a les seves necessitats. — La revisió dental continua sent una assignatura pendent, i només al voltant de la meitat dels joves (més noies que no pas nois) han anat al dentista al llarg del darrer any. Sigui com sigui, cal destacar positivament que són molt pocs els que no es raspallen les dents cada dia.
• Tot i que globalment els joves veuen la seva salut com a bona o molt bona, hi ha un percentatge important de noies (44%) i considerable de nois (17%) que se senten poc o gens orgullosos del seu cos. Això es reflecteix, d'’una banda, en el fet que tan sols la meitat de les noies i el 60% dels nois pensen que tenen un pes adequat, i, de l’altra, en el fet que una de cada tres noies i un de cada nou nois han seguit algun tipus de dieta en el darrer any.
• També ens hauria de preocupar que un terç de les noies i un de cada sis nois no faci cap mena d'exercici físic, ni a l’escola ni fora del seu centre educatiu. Això podria explicar, almenys parcialment, els problemes de ’imatge corporal, pes i dieta descrits anteriorment.
• Cal subratllar que el percentatge de joves que diuen que no esmorzen mai és baix (7% de noies i 5% de nois), però a tot el territori la proporció sempre és més elevada entre les noies.
• És important destacar el fet que les noies consumeixen més drogues legals (tabac i alcohol) que no pas els nois. És més freqüent que les noies hagin consumit tabac alguna vegada o que ho facin diàriament, i també és més habitual que les noies hagin consumit alcohol alguna vegada, que en consumeixin els caps de setmana o que s’hagin emborratxat.
• El cànnabis continua sent la droga il·legal més consumida. La meitat dels joves d'ambdós sexes n'han consumit, tot i que el més normal és que en siguin consumidors ocasionals. Les altres drogues il·legals més consumides (cocaïna i drogues de síntesi) queden bastant lluny pel que fa a xifres, amb percentatges al voltant del 10%, sempre superiors en els nois.
• Un fenomen destacable és que les noies de les Terres de l’Ebre sempre són les que declaren més consum de drogues, legals o il·legals, o bé una edat més precoç per a l’inici del consum, excepció feta de les drogues de síntesi. Entre els nois la proporció està més repartida entre les Comarques Centrals, les Terres de l’Ebre, l’Àmbit de Ponent i el Camp de Tarragona.
• També cal tenir en compte la percepció que tenen els joves del consum de drogues (legals o il·legals) per part dels seus companys. Gairebé totes les noies (97%) i el 91% dels nois pensen que la meitat o més dels seus companys fumen. Aquestes proporcions són del 90% i el 84%, respectivament, pel que fa al consum d'’alcohol. Més de la meitat dels enquestats pensen que la majoria de la gent de la seva edat consumeix cànnabis, mentre que els que pensen que la meitat o més dels seus iguals consumeix pastilles són el 23% de les noies i el 15% dels nois. Aquestes percepcions sempre són més freqüents entre les noies.
• En relació amb el consum de tabac, alcohol i cànnabis la darrera vegada que van sortir de marxa, les dades són les següents: tot i ser minoritaris, els percentatges de joves que indiquen que van fumar més d’un paquet de cigarrets, van consumir almenys cinc copes o van fumar cinc porros o més són molt apreciables.
• Quan tenen un problema, els joves l’expliquen a un amic o a una amiga. El més important, però, és que els que asseguren que no parlen mai amb ningú quan tenen un problema són pocs. De tota manera, el doble de noies (39%) que de nois (19%) han tingut un problema personal en el transcurs del darrer any. El 16% de les noies i el 6% dels nois pensen que necessitaven ajuda per resoldre el seu problema, però només el 6% de les noies i el 3% dels nois van cercar efectivament aquesta ajuda.
• Els joves que manifesten que no els diverteix res són molt pocs (noies, 6%; nois, 4%). Això no obstant, una de cada nou noies i un de cada dotze nois diuen que alguna vegada han pensat a suïcidar-se.
• No hi ha diferències apreciables entre sexes quant a l’abús físic (5%), i tres de cada quatre joves que han sofert aquesta experiència l’han explicat a algú. En canvi, és molt més freqüent que les noies diguin que han patit abusos sexuals que no pas que ho facin els nois (5,7% enfront de 2,1%), però també és molt més habitual que les noies parlin amb algú d'’aquesta experiència.
• És important tenir en compte que el 22% de nois i el 9% de noies han conduït alguna vegada intoxicats, i que el 40% d'adolescents d'ambdós sexes han pujat alguna vegada a un vehicle conduït per una persona intoxicada. Els accidents de trànsit continuen sent la principal causa de mortalitat en aquest grup d’edat, i les campanyes de prevenció no semblen tenir els efectes dissuasius desitjats. Malgrat això, també és important remarcar que aquestes taxes sempre són més baixes a l’Àmbit Metropolità que a la resta del territori. Una possible explicació per a aquest fet és que potser a l’Àmbit Metropolità hi ha més opcions de transport públic, o bé més alternatives d'oci que no requereixen tants desplaçaments. Potser les campanyes de prevenció s’haurien d'orientar en aquesta direcció.
• Les taxes de’utilització del cinturó de seguretat en tots els casos són relativament baixes. Això es pot explicar per la poca tendència que tenim (tant els adolescents com els adults) de posar-nos el cinturó quan viatgem a la part posterior de l’automòbil. Tot i que la llei obliga a portar casc sempre que es va en moto (independentment de la cilindrada que tingui), un terç dels joves que van en moto no el porten sempre, proporció que és més elevada entre els nois.
• Una de cada quatre noies i un de cada cinc nois diuen que han mantingut relacions sexuals coitals, i la mitjana d'’edat en què ho han fet és lleugerament inferior a 16 anys. La immensa majoria dels joves (noies, 80%; nois, 90%) diuen que fan servir el preservatiu com a mètode anticonceptiu habitual, però el 48% de les noies i el 43% dels nois indiquen que alguna vegada no han fet servir cap mètode per prevenir l’embaràs. Aquesta dada pot explicar que el 30% de les noies hagin fet servir alguna vegada la píndola postcoital i que el 16% dels nois indiquin que la seva parella l’ha fet servir.
• La proporció de noies que han estat embarassades (o de nois que han deixat la seva parella embarassada) és relativament baixa. Tanmateix, sorprèn que no hi hagi cap noia que hagi estat embarassada al Camp de Tarragona, a les Terres de l’Ebre i a l’Àmbit de Ponent. És probable que l’embaràs hagi implicat deixar l’escola i, per tant, no les trobem. Com és d'esperar a aquesta edat, en la majoria dels casos l’embaràs ha acabat amb un avortament provocat. Cal tenir en compte que hi ha un 12% de nois que manifesten que no saben de quina manera ha acabat l’'embaràs.

Tot i que la radiografia dels joves catalans és força positiva, a cadascuna de les àrees estudiades hi ha grups més o menys nombrosos amb problemes. És molt probable que els adolescents que presenten problemes siguin bàsicament els mateixos a tot arreu, ja que les conductes de risc tenen tendència a agrupar-se. Per tant, a l’hora de plantejar polítiques preventives per a la gent jove caldria situar-se en una perspectiva global i no individualitzada per a cadascun dels problemes (consum de drogues, sexualitat, seguretat viària, etc.). Tant les institucions com les escoles, les famílies i el sistema de salut tenen un paper molt important en aquest sentit.

Enquesta de Salut als adolescents escolaritzats a Catalunya. Dr. Surís. Juliol 2011

ajustament
icona descarrega

Avís: La informació d’aquesta pàgina no es pot considerar un diagnòstic ni un tractament , així no pot substituir l’atenció medica. En cap cas substitueix l’opinió o les prescripcions dels professionals. El titular del lloc web no pot garantir que la informació està completament lliure d’error tot i els esforços per assegurar la veracitat i l’actualització . Es recomana sempre la consulta al seu pediatra i no es fa responsable de possibles malentesos del continguts de la pàgina.